понеделник - петок - 07:30 - 17:00 часот

јавни информации

во овој дел објавуваме информации од јавен интерес
Super User

Super User

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer Curabitur enim id et ornare. Consequat urna elit urna Ut elit interdum est magna Donec tortor.

 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015 и 30/2016

Врз основа на член 40 став 3 од Законот за основното образование       („Службен весник на Република Македонија“ бр.103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16 и 67/17), министерот за образование и наука донесе

план на просториите

информации Понеделник, 11 Декември 2017 10:59
 • Простории со една намена
  • Канцеларија на директор
  • Канцеларија на педагог
  • Канцеларија на секретар и секретар администратор кој врши благајнички и слични работи
  • Канцеларија на наставен кадар
  • Канцеларија на технички персонал

мапа на училиштето

информации Понеделник, 11 Декември 2017 10:55

ООУ “Димката Ангелов Габерот” се наоѓа во селото Ваташа, општина Кавадарци. Селото Ваташа е на неполни 2km од Кавадарци и е стара населба во која економскиот и културно – просветниот развој

материјално технички услови

информации Понеделник, 11 Декември 2017 10:48

Од наставни средства и технички помагала училиштето располага со : 1 епископ, 1 дијапроектор, 2 магнетогони, 1 графископ, 3 синтисајзери, 1 кино проектор, 1 LCD платно, 3 ТВ приемници, 2 ДВД плеери, 3 ЦД плеери, 1 машина за пишување,

просторни услови на училиштето

информации Понеделник, 11 Декември 2017 10:47
 • Училиштето егзистира со една зграда ( тврда градба), со бруто површина од 3072и нето површина од 1308.

лична карта на училиштето

информации Понеделник, 11 Декември 2017 10:38
 • Име на училиштето ООУ “ Димката Ангелов Габерот”
 • адреса, општина, место Ул. Страшо Пинџур бр.186 с. Ваташа, Кавадарци
 • телефон +38943 416-543 Фах +38943 416-543
 • Е-маил Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

план и програма за работа

информации Понеделник, 11 Декември 2017 10:25

      Имајќи го предвид претходното,својот удел во подготвувањето на годишната програма имаат скоро сите наставници и стручни соработници од училиштето,како индивидуалци или училишни тимови.

      При подготвување на оваа годишна програма се користени повеќе документи,а како најзначајни се:

соработка со локалната заедница

информации Понеделник, 11 Декември 2017 10:15

Училиштето има успешна соработка со локалната средина, а целта на оваа соработка е да се стави во педагошка функција се што локалната средина може да понуди за поуспешно остварување на програмските задачи на училиштето, а исто така училиштето да влијае на подигање на културно – образовното ниво на месното население.

визија и мисија на училиштето

информации Понеделник, 11 Декември 2017 09:56

Денес во Кавадарци се испреплетени традицијата и современите текови на живеење, град во кој се спојуваат искуството и староста со ентузијазмот и младоста. Кавадарци  е афирмиран град уште повеќе преку манифестацијата Тиквешки гроздобер, која има трационален карактер.

пријави се за новини

Д.А.Габерот - Ваташа

Димката Ангелов - Габерот од Ваташа е основно осумгодишно училиште на подрачјето на општина Кавадарци во село Ваташа.

работно време

Училиштето е отворено за настава и контакт секој ден од понеделник до петок

од 07.30 до 17.30 часот

контакт

каде се наоѓаме

адреса
ул.Страшо Пинџур бр.186 - Ваташа
контакт телефони
043/416-543
043/416-543
Печати